Základní informace o knihovně

Název: Městská knihovna Slavonice
Adresa: Svatopluka Čecha 103, 37881 Slavonice
Telefon: 384493407
Knihovník: Lenka Lanczová
Id.č.: 3285
SIGLA: JHG 511

Zřizovatel knihovny: Město Slavonice, Horní náměstí 525, 37881
IČ: 00247456

Městská knihovna Slavonice je knihovnou zřízenou za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Od 1.1.2006 je plně automatizovaná. Knihovna pracuje v systému CLAVIUS a je vybavená celkem třemi počítači (jeden slouží pro půjčování, druhý coby katalog a třetí využívají uživatelé k přístupu na Internet).

Knihovna zejména:
- buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám nejširších vrstev obyvatel města a plnění účelu svého zařízení
- poskytuje meziknihovní výpůjční služby
- umožňuje bezplatný přístup k informacím na Internetu
- pořádá kulturně výchovné besedy pro žáky základní a mateřské školy
- připravuje literární soutěže
- podílí se na přípravě Slavonických novinek